Thứ sáu, 22/09/2017
'Tượng sống' Phúc_Lộc_Thọ giữa Sài Gòn - 12/1/2017

Ý kiến của bạn